NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference v Poznani: Idea romantismu v současné české literatuře (7.-8. června 2010)

Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani

Vás srdečně zve na

vědeckou konferenci


I
dea romantismu v současné české literatuře,


která se koná u příležitosti

200. výročí narození Karla Hynka Máchy

dne 7.-8. června 2010.


Na současnou českou literaturu se velice zřídka nahlíží jako na pokračovatelku romantických tradicí. Toto tvrzení nikoho neudivuje, i když může vzbuzovat určité namítky. Romantické paradigma totiž v české literatuře není natolik zakořeněno, aby bylo možné definovat jeho konstitutivní prvky. Velice často bylo na něj nahlíženo jako na určitý „antivzor”, který tvoří negativní východisko pro projekty týkající se identity a umělecké kreativity, ale rovněž jako na specifický cíl literárních návratů a rekonstrukce, předmět nejrůznějších diskusí a polemik.


Stereotypní pojetí, podléhající často intensifikaci skrze opakování a vracející se názorové deklarace, zdůrazňuje destruktivní následky kultivace romantického dědictví, které v obecném českém povědomí přetrvává hlavně jako synonymum pro „nepraktický postoj”, který nepočítá s reáliemi, nýbrž nezištným snílkovstvím, idealizací skutečnosti, na kterou byly kladeny maximalizované požadavky a postuláty.

Romantismus – chápaný jako nadhistorická kulturní a antropologická kategorie, a ne jako konkrétní umělecký směr uzavřený v určitém časovém rámci – se v české literatuře objevuje v různých, často zaskakujících podobách, které ovlivňují konstrukci ztvárněné skutečnosti (např. postava hlavního hrdiny, výstavba a vývoj literárního prostoru, zavedení do děje fantastických, fiktivních prvků) a podobu významotvornosti.


Dvousté výročí narození Karla Hynka Máchy se tak může stát příležitostí k přehodnocení, změně a modifikaci bodu pohledu a k představení názorů, které umožní prezentaci této literatury v novém světle.


Zveme Vás tedy k prezentaci „nového pohledu” na českou literární tradici: hledání a nacházení inspirace romantismem tam, kde zkostnatělé vědecké názory (nebo klišé) a obecné mínění vidí hlavně odlišné literární dědictví. Tento „restaurovaný pohled“ na vztah současné literatury a romantismu může ukázat, že „platné“ přesvědčení je závazné jen do určité míry a u jeho – často bez reflexe akceptovaného – axiomatického charakteru by měla proběhnout – alespoň částečná – revize, nebo, čemu se naše konference nebrání, pokus o nové zakořenění a opětovné potvrzení.

Budeme se tedy zabývat problematikou a otázkami týkajícími se kontinuace/odmítnutí romantické vize člověka, ontologie a epistemologie, koncepce umění a umělce, modelu emočního vyjadřování, kódu národní identity, mýtu a demytologizace nebo metafyzického neklidu, které určují jak téma, tak i strukturu literárních textů. V české kultuře stále trvá diskuse na téma potřeb aktualizace romantického dědictví, která se posouvá od hodnocení individuálních, outsiderských, buřičských a revolučních postojů přes verifikaci smysluplnosti alternativních pramenů poznání (šílenství, odlišných stavů vědomí, mystických prožitků), až k analýze národních mýtů a redefinici smyslu historie. Obrazem a měřítkem této diskuse budou, doufáme, i příspěvky na naší konferenci.


Organizátoři zajišťují noclehy a obědy. Zápisné činí 300 PLN/70 €. Konferenční poplatek zahrnuje konferenční materiály, raut a obědy ve dech 7. a 8. června 2010. Náklady spojené s dopravou a ubytováním jsou v plné režii účastníků. Konferenční poplatek je nutno zaplatit převodem na bankovní účet UAM č.: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, jako informaci pro příjemce uveďte, prosím, číslo subkonta: 712 994. Ve výjimečných případech je možné zaplatit konferenční poplatek na místě dne zahájení konference. Příhlášky posílejte nejpozději do 15. dubna 2010 na adresu: Ústav slovanské filologie – sekretariát, Univerzita A. Mickiewicze (Sekretariat Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM), ul. Fredry 10, 61 874 Poznań, telefon (0-61) 829 4520 nebo e-mailovou adresu: slavic@amu.edu.pl; gawarecka@gazeta.pl.

 

P Ř I H L Á Š K A musí obsahovat:


Jméno a příjmení

Titul nebo vědecká hodnost

Univerzita, kateda (ústav)

Korespondenční adresa

E-mail

Název příspěvku


Doba trvání jednoho vystoupení by neměla překročit 20 minut. Pracovními jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky a anglický jazyk.


Je plánováno vydání všech příspěvků v recenzovaném sborníku.


Organizátoři: Ředitel Ústavu slovanské filologie UAM

dr Anna Gawarecka prof. dr hab. Bogusław Zieliński

dr Agata Firlej


Tajemník konference:

mgr Urszula Kowalska


18. 02. 2010

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130506 návštěv, dnes zatím 340 (2 online).