NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Okruhy témat k bakalářské SZZK (polonistika)

Okruhy témat k bakalářské SZZK (polonistika)

 

 

1. Jazyk

 

a. teoretická část

 

1.Fonetika a její základní jednotky. Historie, metody výzkumu. Stavba a fungování mluvidel. Zvuk.

2.Klasifikace polských hlásek. Artikulační charakteristika polských samohlásek a souhlásek. Hláskové změny. Asimilace progresivní a regresivní.

3.Spisovná výslovnostní norma současné polštiny. Ortoepie a ortofonie. Hlavní pravidla polské ortografie.

4.Předmět a oblast výzkumu fonologie. Foném a hláska. Typy fonologických opozicí.

5.Morfonologie, charakteristika morfonologických alternací.

6.Morfologie a její vymezení v rámci jazykovědy. Typy morfémů, varianty morfémů.

7.Morfologické kategorie současného polského jazyka.

8.Slovní druhy – jejich charakteristika.

9.Flexe, základní jednotky, morfologická výstavba flektivních tvarů.

10.Flexe a slovotvorba, slovotvorná stavba slova. Pojem slovotvorného významu, slovotvorné kategorie a slovotvorného typu.

11.Charakteristika substantivních derivátů.

12.Charakteristika adjektivních derivátů.

13.Charakteristika verbálních derivátů.

14.Charakteristika adverbiálních derivátů.

15.Teorie významu, složky významu.

16.Polská lexikografie.

17.Pojem syntaxe v jazykovědě. Syntax a morfologie. Syntaktická akomodace. Konotace. Pojetí konotace v lingvistice.

18.Hlavní a vedlejší větné členy. Věta jednoduchá. Syntaktický rozbor.

19.Souvětí. Druhy souvětí souřadných. Druhy souvětí podřadných. Složitá souvětí. Syntaktický rozbor.

20.Slovosled a řazení výpovědí v textu.

 

 

b. praktická část

 

1.Fleksja imienna

             1.Odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

             2.Odmiana liczebników głównych, porządkowych i zbiorowych przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

2.Fleksja czasownika

             1.Koniugacje (czasowniki regularne i nieregularne).

             2.Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.

             3.Aspekt.

             4.Tryb oznajmujący.

             5.Tryb rozkazujący.

             6.Tryb przypuszczający.

             7.Odmiana czasowników w stronie czynnej, biernej i zwrotnej.

             8.Formy nieosobowe.

             9.Tworzenie i użycie imiesłowów (imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne, imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie).

3.Derywacja

             1.Stopniowanie przymiotników.

             2.Tworzenie i stopniowanie przysłówków.

             3.Nazwy mieszkańców kontynentów, krajów i miast oraz przymiotniki od nich tworzone.

             4.Nazwy żeńskie.

             5.Przymiotniki odrzeczownikowe.

             6.Nazwy czynności.

             7.Nazwy cech abstrakcyjnych. 

             8.Nazwy deminutywne.

4.Katalog tematyczny

             1.Człowiek.

             2.Rodzina.

             3.Życie codzienne.

             4.Sposoby spędzania wolnego czasu.

             5.Sport.

             6.Mieszkanie.

             7.Miasto i wieś.

             8.Podróże i środki transportu.

             9.Praca.

            10.Edukacja.

            11.Zakupy i usługi.

            12.Zdrowie.

            13.Uzależnienia.

            14.Odżywianie.

            15.Tradycje, zwyczaje, święta.

            16.Media i kultura.

 

 

2. Literatura

 

1.Kontinuita klasicismu a neoklasicismu

2.Konfrontace pozitivistického a romantického hrdiny

3.Dvě generace Mladého Polska

4.Avantgardní skupiny 20. a 30. let XX. století

5.Literatura pokolení „Kolumbů“

6.Účtování se socialistickým realismem

7.Nová vlna a étos Solidarity

8.Estetika „BruLionu“

9.Meziválečná psychologická próza

10.Role pařížské Kultury a exil

11.Dílo Czesława Miłosze

12.Metafyzická všednost Mirona Białoszewského

13.„Ženský“ aspekt Wisławy Szymborské

 

 

3. Dějiny

 

1.Krize polského šlechtického státu, rozdělení Polska

2.Polská povstání v 19. století

3.Polská emigrace v 19. století

4.Velkoknížectví varšavské a Království polské

5.Vznik a vývoj politických stran

6.První světová válka

7.Vytváření poválečných hranic nového státu

8.Polsko v meziválečném období

9.Druhá světová válka

10.Národnostní menšiny v Polsku

 

 -red-

01. 09. 2011

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1147156 návštěv, dnes zatím 550 (3 online).