NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Konference

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskiej konferencji z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności

 

Stereotypy w języku i w kulturze

 

która odbędzie się w Lublinie w dniach 23–24 kwietnia 2007r.

 

Problematyka stereotypów (etnicznych, grupowych, płciowych i innych) w dyskursie publicznym jest żywotna i aktualna. Są one obecnie przedmiotem badań wielu dyscyplin — m.in. psychologii, literaturoznawstwa, kulturologii. Osobny wkład wniosła do nich lingwistyka, choć nadal aktualny pozostaje katalog zagadnień sformułowany przez Jerzego Bartmińskiego w artykule Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (1985):

 

— jakie są funkcje stereotypów w komunikacji,

— w jakich odmianach i stylach języka stereotypy pojawiają się szczególnie często,

— jakie grupy leksyki obejmują,

— jakie są tekstowe eksponenty i manifestacje stereotypów.

 

Chcielibyśmy, aby — wzorem lat ubiegłych — nasza konferencja stała się forum wymiany myśli między różnymi gałęziami humanistyki. Zgłoszenia mogą obejmować zarówno prace teoretyczne, jak też analizy materiałowe.

 

Zaproszenie nasze kierujemy do studentów i doktorantów. Na zgłoszenia uczestnictwa (formularz w załączeniu) czekamy do 11 marca 2007r.Wprzypadku dużej ich liczby zastrzegamy sobie prawo wyboru tylko niektórych. Szczegóły dotyczące organizacji podamy w osobnym komunikacie, po ustaleniu ostatecznej listy referentów. Użycie dodatkowych środków (projektor, odtwarzacz CD itp.) prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu. Przewidujemy konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł od osoby.

 

Nasz adres:

 

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

Instytut Filologii Polskiej UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

e-mail: koloetno@gmail.com

 

 

Opiekun naukowy:                                                                             Przewodniczący:

 

dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska                                         Sebastian Wasiuta

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(Formularz można znaleźć też w w bibliotece elektronicznej.)

 

Imię i nazwisko: .....................................................................................

Stopień naukowy: ..................................................................................

Temat: ....................................................................................................

Uczelnia: .................................................................................................

................................................................................................................

NIP: ........................................................................................................

Adres do korespondencji: .......................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Telefon/faks: ...........................................................................................

e-mail: .....................................................................................................

Dieta:               zwykła             jarska              inna .................................

Inne informacje: ......................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

 

Upoważniamy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wystawienia faktury za uczestnictwo w konferencji bez podpisu odbierającego.

 

Nazwa instytucji: ....................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................

................................................................................................................

NIP: ........................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej: ..................................................................

 

 

25. 04. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1130524 návštěv, dnes zatím 358 (2 online).