NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Přijímací řízení 2007 - obor Středoevropská studia

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2007 do studijního oboru

 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA[1]

(prezenční forma / 3-letá standardní doba / jednooborové studium)

- studijní program B 7310 FILOLOGIE (KKOV 7310R262)

 

Struktura ústní zkoušky:

 

Ústní zkouška bude probíhat formou pohovoru nad doporučenou literaturou a vlastní doplňkovou četbou z oblasti obecných filologických znalostí (jazykověda), znalostí z oblasti slovenské, maďarské a polské literatury, dějin a kultury střední Evropy. Uchazeč předloží seznam prostudované odborné literatury, jejíž seznam je uchazečům s předstihem k dispozici na webových stránkách FF UK (viz níže uvedená literatura) a dále seznam vlastní doplňkové četby (10-15 titulů). Na základě prostudované odborné literatury a předloženého seznamu komplementární četby proběhne pohovor, během něhož uchazeč formuluje svou motivaci ke studiu, prezentuje svou schopnost reprodukovat jevy a znalosti, které již načerpal, stejně jako schopnost elementárního interpretačního myšlení.

 

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku:[2]

 

Jazykověda:

 

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc 1998.

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Pražská imaginace, Praha 1997.

HRBÁČEK, J.: Úvod do studia českého jazyka. UK, Praha 1995.

LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. UP,  Olomouc 2003.

Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Praha 2002.

 

Literatury střední Evropy:

 

Slovník spisovatelů Maďarsko. Odeon, Praha 1971 (red. Petr Rákos).

Bez obalu. Antologie současné maďarské poezie. Red. Lucie Szymanowská. H&H. 2001.

Internetový portál SOUMAR (www.soumar.cz). Texty vydané na tomto portálu.

Periodikum Amicus Revue 1993-2003. Sdružení pro česko-maďarské porozumění. Praha.

Alespoň 6 děl z krásné literatury v originále nebo v překladu (např. od autorů: S. Márai, P. Nádas, P. Esterházy, L. Krasznahorkai, M. Jókai, M. Kálmán, D. Kosztolányi, M. Babits, I. Örkény, F. Karinthy, T. Déry, L. Németh, J. Pilinszky)

Slovník slovenských spisovatelů. Libri, Praha 1999 (Valér Mikula a kol.)

Slovník polských spisovatelů. Libri, Praha 2000 (red. L. Štěpán a kol.)

WILKOŃ, A.: Dejiny poľskej literatúry. Tatran, Bratislava 1987.

POSLEDNÍ, P.: Polské literární symboly. Gaudeamus, Hradec Králové 2003.

HERLING-Grudziński Gustaw: Stránky z Deníku psaného v noci. Nakl. Franze Kafky, Praha 2005.

Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava : LIC 2002.

Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava : Národné literárne centrum 1999.

Marčok Villiam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. : Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia Bratislava : LIC 2004.

ČÚZY, Ladislav a kolektív: Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.

ČÚZY, Ladislav a kolektív: Panoráma slovenskej literatúry II.(Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005.

Elektronické zdroje pro studium dějin slovenské literatury: http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury

 

Dějiny a kultura střední Evropy:

 

KONTLER, L.: Dějiny Maďarska. Praha, NLN 2004.

R. Pražák: Dějiny Maďarska, MU, Brno 1993.

IRMANOVÁ, E.: Maďarsko a versailleský mírový systém. Ústí nad Labem, Albis-International 2002.

ROMSICS, I.: Trianonská mierová zmluva. Bratislava, Kalligram 2005.

KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska. Praha, NLN 1998.

Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Bratislava, Veda 1992.

Dejiny Slovenska IV. (od konca 19. storočí do roku 1918). Bratislava, Veda 1986.

RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945. AEP, Bratislava  1997. MACŮREK, J.: Dějiny polského národa. Praha, Melantrich 1948.

Davies, N.: Polsko. Dějiny národa ve střední Evropě. Praha, Prostor 2003.

Melichar, V. a kol.: Dějiny Polska. Praha, Svoboda 1975.

Paczkowski, A.: Půl století dějin Polska 1939-1989. Praha, Academia 2000.

 

Seznam literatury ke zkoušce ke stažení zde

 

 


 

 

[1] Podrobné informace o profilu studijního oboru, profilu absolventa oboru, pracovním uplatnění absolventa oboru, technickém zabezpečení studia a zejména struktuře studijního oboru naleznete na internetové prezentaci Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze na adrese: http://usvs.cuni.cz (v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ)

[2] Uchazeč si vybírá z doporučené literatury a dále předloží seznam vlastní prostudované literatury.

01. 05. 2007

zpět

Polský institut
Studentská rada
Stránky jsou provozovány
za finanční podpory Studentské rady
Studentského fondu FF UK
a Polského institutu.

Stránky vznikly za finanční podpory
Semináře středoevropských studií
ÚSVS FF UK. Všechna práva vyhrazena.
Programátor: © Marekzprahy 2006
Grafik: © Faxim 2006
Celkem 1149535 návštěv, dnes zatím 72 (5 online).